پسا دکتری

استفاده از ظرفیت دانش آموختگان با انگیزه و آشنا به دانش روز دوره دکتری در توسعه علم و فناوری کشور ضرورتی انکارپذیر برای کشور و دانشگاه‌ها است. ایجاد و گسترش دوره‌های تحقیقاتی پسادکتری، ضمن استفاده از پتانسیل‌های پژوهشی موجود در دانشگاهها جهت انجام پژوهش‌های اولویت دار و تقاضا‌ محور، در پیشبرد مرز‌های دانش، حل مشکلات اساسی صنعت و جامعه، و توسعه علوم و فناوری‌های نو در کشور نقش موثری دارد. از این رو اجرا و پایش دوره‌های پژوهشی پسادکتری به منظور رشد علمی دانش‌آموختگان دوره دکتری، افزایش مهارت آنها در انجام پژوهش‌‌های مستقل در زمینه تخصصی مرتبط، گسترش و ارتقاء سطح پژوهش در دانشگاه، رشدیافته‌‌های پژوهشی، فعال‌تر شدن فضای علمی تحقیقاتی در دانشگاه، همچنین ایجاد و تعمیق روابط بین دانشگاهی و گسترش روابط بین صنعت و دانشگاه و حصول اهداف کیفی دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوری است.

keyboard_arrow_up